Pwy ydym ni?

Elusen Gristnogol yn cynrychioli rhai o eglwysi ardal Llŷn ac Eifionydd, Gwynedd yw Trobwynt. Y mae Trobwynt yn cyflwyno’r ffydd Gristnogol i’r ieuenctid gan wasanaethu’r bobl ifanc, ysgolion a theuluoedd trwy bartneriaeth gyda’r Eglwysi lleol.

pen-llyn1

Y mae Trobwynt yn gweithio…
…yn yr eglwysi i hyrwyddo, hyfforddi a chefnogi cynlluniau ieuenctid a chynorthwyo gweithgareddau perthnasol lleol. Rydym am gynorthwyo’r eglwysi i gynnal ac adeiladu eu gwaith ymhlith plant 10 mlwydd oed a hyn.

…yn yr ysgolion i gyfrannu at ddatblygiad addysgol, moesol ac ysbrydol ein pobl ifanc drwy weithio mewn partneriaeth ag athrawon a gweithwyr ysgolion eraill.

…yn y gymuned i hyrwyddo Cristnogaeth ymhlith ieuenctid gan gyflwyno ‘role model’ Gristnogol.

GWEITHWYR TROBWYNT

Rachel Settatree

Hogan o Ben Llŷn yw Rachel, wedi mynd i ysgolion cynradd Abersoch a Mynytho, wedyn i Ysgol Botwnnog a Choleg Meirion Dwyfor. Mae yn briod â John ac yn fam i Casey.

Daeth yn Gristion pan oedd yn saith oed. Cadarnhaodd y penderfyniad hwn mewn bedydd bedair blynedd wedyn. Mae Rachel yn cymysgu’n dda gyda phobl o bob oed. Mae hi wrth ei bodd yn annog a chefnogi eraill.

28033_10152285391030045_1419168647_n (1).jpg

Andrew Settatree

Yn wreiddiol o Sir Benfro, daeth Andrew yn Gristion yn 16 oed ac ers hynny wedi cael angerdd i gyrraedd plant ac ieuenctid Cymru efo’r efengyl.  Ar ôl gadael yr ysgol treuliodd 6 mis yng Ngholeg y Bala, sef Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dysgu cymraeg a rhannu’r efengyl efo plant ac ieuenctid cyn astudio a graddio mewn Nyrsio yng Nghaerdydd.

Ar ôl gweithio fel Nyrs am ddwy flynedd yng Nghaerdydd ac Awstralia dychwelodd Andrew i Gymru yn 2008 ac mi gafodd ei benodi yn Weithiwr Ieuenctid i Gynllun Efe, sef mudiad tebyg i Trobwynt sy’n gweithio ym Mro’r Eco.

Ers 2014 mae Andrew wedi bod yn gweithio yn rhan amser i Trobwynt fel Gweithiwr Ieuenctid a Theuluoedd, yn helpu rhedeg clybiau plant ac ieuenctid, gwneud gwaith ysgolion a rhedeg digwyddiadau i’r teulu cyfan.

YMDDIRIEDOLWYR

p1000286x

Y Parchg. Peter a Lis James

Ganwyd yn Reading 1942. Daeth yn Gristion pan oedd yn 15 yn Eglwys S Ioan.  Aeth i Coleg Keble, Rhydychen i ddarllen hanes ac ymunodd â’r Undeb Cristnogol yno. Aeth i Goleg diwinyddol Tyndale Hall Bryste. Priododd Carole 1965, pedwar o blant a deg o wyrion ac wyresau. Ordeinwyd yn Esgobaeth Lerpwl 1967. Symudodd i Harlech 1980, ar ôl dechrau dysgu Cymraeg. Bu farw Carole ym 1985 a phriododd o Lisbeth. Symudodd i Fotwnnog ym 1994 ac, wedi ymddeol, i Lithfaen yn 2007.

Y mae Lisbeth yn wraig i Peter ers 23 o flynyddoedd. Cyfarfu’r ddau tra roedd Peter yn ficer yn Harlech ar ôl iddo ef a’i deulu symud yno. Magwyd ar fferm yng Nghwm Nantcol, Bro Ardudwy, ac yn diolch i Dduw am fagwraeth hapus iawn. Aeth i goleg hyfforddi’r Normal ym Mangor, dysgu am gyfnod, yna i Goleg Beiblaidd Cliff am flwyddyn a threulio dros 12 mis yn Israel. Yna, cafodd brofiad gwerth chweil o fywyd priodasol efo gwr a chanddo bedwar o blant yn eu harddegau! Dywed ei fod yn hwyl bod yn nain i 10 o blant a chael treulio mwy o amser efo nhw rwan wedi iddynt ymddeol i Lithfaen. Mae’r ddau wrth eu boddau yn cerdded. Ar hyn o bryd mae’n cael gwersi chwarae piano ac yn mwynhau yn fawr. Byddai wrth ei bodd pe tasai’n medru cerdded ar y Grib Goch cyn mynd yn rhy hen!

p1000290x

Andrew Bradley

Ganwyd a’i fagu yn ne Lloegr (Dyfnaint a Hampshire) ac yn forwr o fri oherwydd iddo fyw ar lannau’r Solent. Hoff iawn o’r ysgol pan yn blentyn ac yna dysgu am 27 mlynedd. Bu’n brifathro am 11 mlynedd mewn ysgol uwchradd cyn derbyn ymddeoliad cynnar ym 1993. Ers iddo ymddeol, er mwyn helpu’r pensiwn, mae wedi bod ym myd argraffu ac yn gwneud gwaith Cristnogol ymhlith plant ac ieuenctid. Mae’n byw yng Nghricieth ers 1998 ac yn arweinydd Clwb Gwyliau Cricieth ers 1993. Roedd yn un o sylfaenwyr Eglwys Deuluol Cricieth ym 1999 ac yn un o’r arweinwyr. Sefydlodd Siop Gristnogol Roots yng Nghricieth. Mae gan Alison (ei wraig ers 40 mlynedd) ac yntau dri o blant a 2 ŵyr.

Picture1x

Y Parchg. Gwyn Rhydderch

Hogyn o Bwllheli. Daeth yn Gristion ym 1972. Graddio ym 1980. Ordeinwyd yn weinidog gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru ym 1981. Wedi gweinidogaethu yn Llanymddyfri, Llanrhaeadr ym Mochnant ac ym Mhen Llŷn. Bellach yn Gyfarwyddwr Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Yn briod efo Angela ac yn dad i Leah Gwyn ac Elin Gwyn ac yn daid i Esmi a Henri Caradog. Mae’n hoffi garddio, ffotograffiaeth ac wrth gwrs rygbi!

mrs-siwsan-griffith-revd-richard-wood-mr-roger-stephens-jones-bro-madryn-3

Y Parchg. Richard Wood

Yn enedigol o Gaerloyw. Symudodd i Goleg Aberystwyth ym 1998. Ordeiniwyd yn Nhŷ Ddewi gan yr Eglwys yng Nghymru ym 2008. Yna ym 2013 sefydlwyd yn Ficer Bro Madryn, grŵp o eglwysi, ym Mhen Llŷn. Y mae’n briod â Naomi sydd hefyd yn gweithio yn Esgobaeth Bangor yn cynorthwyo’r eglwysi i ddatblygu eu gwaith ymhlith plant, pobl ifanc a theuluoedd. Y mae wrth ei fodd yn canu’r guitar a gwylio pob math o ffilmiau.

img_6665

Iola Jones

Mae Iola yn Gristion ers 10 mlynedd ac yn byw yn Y Ffôr efo Aled, ei gŵr, a phedwar o blant.  Mae hi’n aelod yn Eglwys Goleudy yn Y Ffôr ger Pwllheli ac yn un o’r arweinwyr yno. Mae hi hefyd yn bregethwr lleyg yn rhai o’r capeli lleol.  Mae hi’n diwtor Astudiaethau Crefyddol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Penrallt, Pwllheli ers 1993 pan agorodd y Coleg ar hen safle yr Ysgol Ramadeg.  Y mae’n mwynhau mynd am dro, lle mae nature yn ei rhyfeddu, a threulio amser efo’i theulu â’i ffrindiau.