Pwy ydym ni?

Elusen Gristnogol yn cynrychioli rhai o eglwysi ardal Llŷn ac Eifionydd, Gwynedd yw Trobwynt. Y mae Trobwynt yn gwasanaethu’r bobl ifanc yn Ysgolion Uwchradd yr ardal ac yn eu broydd mewn partneriaeth gyda’r Eglwysi lleol.

Rydym yn falch o fod yn Bartner Lleol i Undeb Y Gair (Scripture Union).

pen-llyn1

Y mae Trobwynt yn gweithio…

…yn yr ysgolion i gyfrannu at ddatblygiad addysgol, moesol ac ysbrydol ein pobl ifanc drwy weithio mewn partneriaeth ag athrawon a gweithwyr ysgolion eraill.

…yn yr eglwysi gan gefnogi cynlluniau ieuenctid a chynorthwyo gweithgareddau perthnasol lleol.

…yn y gymuned i hyrwyddo Cristnogaeth ymhlith ieuenctid gan gyflwyno ‘role model’ Gristnogol.

GWEITHWYR TROBWYNT

12004010_918674184879141_4729280374714670512_n

Eleri Trythall

Cafodd Eleri ei magu ym Mhorthmadog ond mae hi bellach yn byw yn Chwilog hefo’i theulu. Mae Eleri wedi bod yn mynychu Eglwys Deuluol Criccieth ers y 9 mlynedd diwethaf. Aeth Eleri i ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog, ac yna ymlaen i Goleg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli. Treuliodd Eleri 3 mis yn byw yn Llundain, nes symud yn ôl i ogledd Cymru a gweithio i Trobwynt. Mae Eleri wedi bod yn gweithio i Trobwynt ers mis Medi 2018.

YMDDIRIEDOLWYR

P1000286xx

Lis James

Y mae Lisbeth yn wraig i Peter ers 23 o flynyddoedd. Cyfarfu’r ddau tra roedd Peter yn ficer yn Harlech ar ôl iddo ef a’i deulu symud yno. Magwyd ar fferm yng Nghwm Nantcol, Bro Ardudwy, ac yn diolch i Dduw am fagwraeth hapus iawn. Aeth i goleg hyfforddi’r Normal ym Mangor, dysgu am gyfnod, yna i Goleg Beiblaidd Cliff am flwyddyn a threulio dros 12 mis yn Israel. Yna, cafodd brofiad gwerth chweil o fywyd priodasol efo gwr a chanddo bedwar o blant yn eu harddegau! Dywed ei fod yn hwyl bod yn nain i 10 o blant a chael treulio mwy o amser efo nhw rwan wedi iddynt ymddeol i Lithfaen. Mae’r ddau wrth eu boddau yn cerdded. Ar hyn o bryd mae’n cael gwersi chwarae piano ac yn mwynhau yn fawr. Byddai wrth ei bodd pe tasai’n medru cerdded ar y Grib Goch cyn mynd yn rhy hen!

p1000290x

Andrew Bradley

Ganwyd a’i fagu yn ne Lloegr (Dyfnaint a Hampshire) ac yn forwr o fri oherwydd iddo fyw ar lannau’r Solent. Hoff iawn o’r ysgol pan yn blentyn ac yna dysgu am 27 mlynedd. Bu’n brifathro am 11 mlynedd mewn ysgol uwchradd cyn derbyn ymddeoliad cynnar ym 1993. Ers iddo ymddeol, er mwyn helpu’r pensiwn, mae wedi bod ym myd argraffu ac yn gwneud gwaith Cristnogol ymhlith plant ac ieuenctid. Mae’n byw yng Nghricieth ers 1998 ac yn arweinydd Clwb Gwyliau Cricieth ers 1993. Roedd yn un o sylfaenwyr Eglwys Deuluol Cricieth ym 1999 ac yn un o’r arweinwyr. Sefydlodd Siop Gristnogol Roots yng Nghricieth. Mae gan Alison (ei wraig ers 40 mlynedd) ac yntau dri o blant a 2 ŵyr.

img_6665

Iola Jones

Mae Iola yn Gristion ers 10 mlynedd ac yn byw yn Y Ffôr efo Aled, ei gŵr, a phedwar o blant.  Mae hi’n aelod yn Eglwys Goleudy yn Y Ffôr ger Pwllheli ac yn un o’r arweinwyr yno. Mae hi hefyd yn bregethwr lleyg yn rhai o’r capeli lleol.  Mae hi’n diwtor Astudiaethau Crefyddol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Penrallt, Pwllheli ers 1993 pan agorodd y Coleg ar hen safle yr Ysgol Ramadeg.  Y mae’n mwynhau mynd am dro, lle mae natur yn ei rhyfeddu, a threulio amser hefo’i theulu â’i ffrindiau.

28033_10152285391030045_1419168647_n-1

Andrew Settatree

Yn wreiddiol o Sir Benfro, daeth Andrew yn Gristion yn 16 oed ac ers hynny wedi cael angerdd i gyrraedd plant ac ieuenctid Cymru efo’r efengyl. Ar ôl gadael yr ysgol treuliodd 6 mis yng Ngholeg y Bala, sef Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn dysgu cymraeg a rhannu’r efengyl efo plant ac ieuenctid cyn astudio a graddio mewn Nyrsio yng Nghaerdydd.

Ar ôl gweithio fel Nyrs am ddwy flynedd yng Nghaerdydd ac Awstralia dychwelodd Andrew i Gymru yn 2008 ac mi gafodd ei benodi yn Weithiwr Ieuenctid i Gynllun Efe, sef mudiad tebyg i Trobwynt sy’n gweithio ym Mro’r Eco.

Bu Andrew yn gweithio yn rhan amser i Trobwynt fel Gweithiwr Ieuenctid a Theuluoedd, yn helpu rhedeg clybiau plant ac ieuenctid, gwneud gwaith ysgolion a rhedeg digwyddiadau i’r teulu cyfan. Bellach mae’n Gynorthwywr Gweinidogaethol yn Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd o Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

John-Settatree.jpg

John Settatree

Glenys

Y Parchg. Glenys Jones

Collodd ei rhieni’n ifanc iawn a chafodd ei magu gan ei nain a’i modryb ym Mhwllheli. Wedi hyfforddiant yn Y Coleg Normal, Bangor, gweithiodd fel athrawes yn Ysgol Gynradd Amlwch, Ynys Môn am 12 mlynedd cyn ei phenodi’n diwtor offerynnol yn ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd am oddeutu 38 mlynedd. Yn ystod y cyfnod yma, dilynodd gwrs rhan amser ym Mhrifysgol Bangor, gan ennill gradd B.Add yn 1980 ac yna gradd M.A. mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol yn 2013. Gydol yr amser, bu’n egniol gydag achos yr Annibynnwyr ym Mhenlan, Pwllheli, gan arwain ysgol Sul, cyfeilio, trefnu gwasanaethau a dal swyddi gweinyddol. Penodwyd hi’n ddiacon, yn arweinydd ar yr eglwys ac yna, yn 2014, ymatebodd i alwad Duw i gymeryd ei hordeinio a’i sefydlu’n weinidog ar yr eglwys. Erbyn hyn, mae’n gofalu am Soar, Nefyn hefyd.

Bu’n briod ag Ednyfed Jones, ei hathro Cymraeg yn Ysgol Ramadeg Pwllheli, ond fe’i collodd yntau trwy farwolaeth ymhen dwy flynedd. Mae’n hoffi darllen, ysgrifennu’n greadigol a theithio. Bu’n gwirfoddoli am flynyddoedd gydag Osfam ac mae’n parhau gyda’r gwaith o ysgrifenydd a thrysorydd Cytûn, Pwllheli. Mae’n ei chyfri’n fraint cael bod yn un o ymddiriedolwyr Trobwynt.