Leave a comment

Adroddiad Pasg yn y Parc 2016

IMG_0161

Cynhaliwyd Pasg yn y Parc am yr ail flwyddyn yn olynnol ar Ddydd Gwener Mawrth 25, sef Dydd Gwener y Groglith, ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon.

Diwrnod i deuluoedd ddod at ei gilydd a dysgu am hanes y Pasg yw Pasg yn y Parc.  Gwneir hyn drwy gemau, crefft, helfeydd trysor a rhagor.

Dechreuodd y diwrnod am 12.00yh lle oedd cyfle i deuluoedd ddod â phicnic a chymdeithasu efo teuloedd eraill yn ogystal ag arweinwyr Pasg yn y Parc wrth ymyl Melin Glan-yr-Afon.  Cafodd teuluoedd eu cofrestru hefyd yn ystod yr amser yma.

Wedyn am tua 1.00yh dechreuodd yr helfa drysor.  Rhoddwyd pecyn o chwech wy plasteg i bob teulu/tîm ac amcan yr helfa oedd i’r teuluoedd gasglu eitemau gan y gwahanol arweinwyr oedd wedi dotio o gwmpas y parc.  Yr eitemau oedd yn rhaid iddyn nhw eui casglu oedd: dail, pres, coed, lliain a cherrig.  Roedd yr eitemau yn gysylltiedig â’r sgwrs oedd yn mynd i gael ei roi yn yr amffitheatr yn hwyrach ymlaen, sef pen y daith i’r helfa drysor.  Yn ogystal â hel yr eitemau yma roedd cyfle i’r teuluoedd cymryd rhan mewn gwahanol sialensiau a gemau tra’n mwynhau harddwch y parc.  Roedden ni’n ddiolchgar iawn i’r Arglwydd bod y tywydd mor braf!

IMG_0152

Beth bynnag ar ôl i bawb gyrraedd yr amffitheatr daeth yr amser am y sgwrs oedd, fel y dywedais i, yn seiliedig ar yr eitemau a gasglwyd yn ystod yr helfa drysor.  Felly roedd y dail yn ein hatgoffa ni o’r croeso cynnes a gafwyd gan Iesu wrth farchogaeth i mewn i Jerwsalem ar Sul y Blodau.  Roedd y pres yn ein hatgoffa sut y bu i’r croeso cynnes yna troi’n oer iawn wrth i Iesu gael ei fradychu gan un o’i ddilynwyr, Jwdas Iscariot.  Wrth gwrs roedd y pren yn ein hatgoffa ni o’r ffordd greulon y cafodd Iesu ei ladd ar y groes, ond hefyd ei fod wedi gwneud hynny er mwyn cymryd y cosb am yr holl bethau drwg a wnaethon ni er mwyn i ni gael maddeuant a chael adnabod Duw.  Roedd y lliain yn ein hatgoffa ni bod corff Iesu wedi ei lapio mewn lliain a’i osod mewn bedd wedi’i naddu allan o graig.  Roedd y garreg yn ein hatgoffa bod y merched ddaeth ar y bore Sul enwog yna i drin corff Iesu efo sbeisys wedi profi sioc aruthrol wrth ddarganfod bod y garreg fawr a osodwyd dros geg y bedd wedi’i rolio i ffwrdd!  Ac roedd y wy olaf yn wag er mwyn ein hatgoffa bod y bedd yn wag, bod Iesu wedi atgyfodi’n fyw, a’i fod yn fyw heddiw.  Cafodd pawb ei herio i ddod yn ffrindiau efo’r Iesu sydd dal yn fyw heddiw.

IMG_0154

Ar ôl hyn aeth pawb yn ôl i’r Felin Glan-yr-Afon i gael panad ac i’r plant gael gwneud gwahanol grefftau a chael cynnig ar gêm newydd Scripture Union ‘Guardians of Anchora’ sydd ar gael ar y rhan fwyaf o ffonau symudol a thabledi yn rhad ac am ddim.  Mae’n gêm sydd yn helpu plant i ddarllen a deall y beibl mewn ffordd ddeniadol a chyfoes.

IMG_0153

Diolch i’r holl bobl yna ddaeth i helpu efo Pasg yn y Parc, yn ogystal a’r 80 o bobl ddaeth i fwynhau’r diwrnod.  Y gobaith yw y bydd digwyddiadau teuluol fel hyn yn annog ac helpu eglwysi i ymestyn allan yn effeithiol i deuluoedd cyfan efo efengyl Iesu Grist.  Dyna ydi gweledigaeth Pasg yn y Parc.


Leave a comment

Parti Goleuni Llithfaen

    12255291_10156271202020646_920487235_o

Cynhaliwyd ‘Parti Goleuni’ yng Nghapel Llithfaen Nos Wener Hydref 30. Nod Parti Goleuni Llithfaen oedd cynnig opsiwn gwahanol i deuluoedd adeg Calan Gaeaf. Hwn oedd y tro cyntaf i ddigwyddiad o’r fath gael ei gynnal, ond diolch i’r Arglwydd daeth criw da o rieini efo’u plant i fwynhau prynhawn o gemau, crefft, cwis yn ogystal a neges.

12268504_10156271202915646_572761367_o

Roedd amryw o gemau, gan gynnwys ‘Ceg Farw Goliath’ lle oedd yn rhaid taflu peli bach rygbi drwy dwll mewn darn mawr o bren, efo’r tim sy’n llwyddo i daflu’r mwyaf o fewn 7 munud yn ennill.

12273004_10156271201705646_842122888_n

Wedyn roedd gem lle oedd yn rhaid taflu peli plasteg i mewn i wahanol fwcedi oedd yn werth gwahanol symau o bwyntiau, eto efo’r tim efo’r nifer mwyaf ar ol 7 munud yn ennill. Wedyn roedd cyfle i wneud lampau bach yn ystod yr amser crefft.

12248464_10156271202665646_2083302627_o

Wedyn roedd cwis yn seiliedig ar gymeriadau da a drwg Disney a brofodd i fod yn boblogaidd iawn efo’r plant yn ogystal a’r oedolion!  Wedyn mi wnaeth Rachel son am sut mae’r tymhorau yn newid a phethau’n mynd yn fwy tywyll, ond ein bod ni’n edrych ymlaen i oleuni Iesu Grist adeg y Nadolig.

12271145_10156271201625646_94226989_o

Diolch yn fawr i Rachel am ei holl waith caled, yn ogystal a phawb arall gyfrannodd at y digwyddiad. Y gobaith yw y byddwn yn helpu capeli ac eglwysi i gynnal mwy o ddigwyddiadau o’r fath bob blwyddyn.

12250233_10156271201925646_1491493484_o