Cyffes Ffydd

DUW A’R DDYNOLIAETH:
Credwn fod yr Arglwydd ein Duw yn un Duw: Yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, a’i fod yn gweithredu ei ragluniaeth sofran – yn y creu, mewn datguddiad, mewn iachawdwriaeth, mewn barn ac yn nyfodiad Ei Deyrnas – trwy alw o’r byd bobl sydd wedi eu huno ag Ef â’i gilydd mewn cariad.

Cydnabyddwn, er i Dduw ein creu ar ei lun a’i ddelw ei hun, gan roddi urddas a gwerth a’n galluogi i ymateb Iddo’i hun, ein bod yn aelodau o hil syrthiedig; i ni bechu a syrthio’n fyr o’i ogoniant.

Credwn i’r Tad ddangos ei gariad sanctaidd tuag atom trwy roi Iesu, ei unig Fab trosom, a’n bod trwy ein pechod a’n cywilydd, yn wrthrychau condemniad a llid nefol; dangosodd ras i ni trwy gyfiawnhau pechaduriaid pan ymddiriedant yn ei Fab.

Cyffeswn Iesu yn Arglwydd ac yn Dduw; yn wir ddyn,wedi’i eni o Fair forwyn; fel gwas, dibechod, yn llawn gras a gwirionedd; yr unig Gyfryngwr a Gwaredwr, a fu farw ar y groes yn ein lle, yn eiriol trosom, a’n prynu o afael a chosb pechod; yn fuddugwr dros Satan a’i holl luoedd; wedi atgyfodi o feirw â chorff gogoneddus, ac a ddyrchafwyd i’r Nefoedd at ei Dad, i ddychwelyd un dydd mewn gogoniant a barn ac i sefydlu ei Deyrnas.

Credwn yn yr Ysbryd Glân sy’n argyhoeddi’r byd o bechod ,cyfiawnder ac o farn; sy’n gwneud marwolaeth Iesu Grist yn effeithiol i bechaduriaid, gan ddatgan fod yn rhaid iddynt droi yn awr at Dduw mewn edifeirwch, ac ymddiried yn yr Arglwydd Iesu Grist; sydd trwy’r ail enedigaeth yn ein galluogi i gyfranogi o fywyd y Crist atgyfodedig, ac yn bresennol ym mhawb sy’n credu, yn goleuo eu meddwl i ganfod gwirionedd yr Ysgrythur, gan amlygu ffrwythau’r ysbryd yn eu bywyd a rhoi o’i roddion iddynt fel y gallant weithio yn y byd.

YR YSGRYTHURAU:
Credwn fod yr Hen Destament a’r Testament Newydd wedi eu hysbrydoli gan Dduw, a bod eu hawduron yn siarad Gair gan Dduw trwy ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glân; bod dysgeidiaeth yr Ysgrythur felly yn gwbl ddibynadwy. Hwn yw’r awdurdod pennaf i’n ffydd a’n bywyd .

YR EGLWYS A’I CHENHADAETH :
Cydnabyddwn mai corff Crist yw’r eglwys sydd wedi eu huno ac yn tyfu yng Nghrist; yn bobl sydd yn cymuno ag Ef ac sydd mewn cymdeithas â chredinwyr lleol yn ogystal â chyda chredinwyr trwy’r byd i gyd.

Cydnabyddwn gomisiwn Crist i gyhoeddi’r Newyddion Da i bob un, a’u gwneud yn ddisgyblion, a’u dysgu i ufuddhau iddo.

Cydnabyddwn orchymyn Crist i garu ein cymdogion, ac ar sail hynny gwasanaethu’r eglwys a chymdeithas, i geisio cymodi pawb â Duw a’i cyd-ddyn, i gyhoeddi rhyddid rhag gormes o bob math; i ledaenu cyfiawnder Crist mewn byd anghyfiawn….hyd nes y daw.