Adroddiad Pasg yn y Parc 2016

Leave a comment

IMG_0161

Cynhaliwyd Pasg yn y Parc am yr ail flwyddyn yn olynnol ar Ddydd Gwener Mawrth 25, sef Dydd Gwener y Groglith, ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon.

Diwrnod i deuluoedd ddod at ei gilydd a dysgu am hanes y Pasg yw Pasg yn y Parc.  Gwneir hyn drwy gemau, crefft, helfeydd trysor a rhagor.

Dechreuodd y diwrnod am 12.00yh lle oedd cyfle i deuluoedd ddod â phicnic a chymdeithasu efo teuloedd eraill yn ogystal ag arweinwyr Pasg yn y Parc wrth ymyl Melin Glan-yr-Afon.  Cafodd teuluoedd eu cofrestru hefyd yn ystod yr amser yma.

Wedyn am tua 1.00yh dechreuodd yr helfa drysor.  Rhoddwyd pecyn o chwech wy plasteg i bob teulu/tîm ac amcan yr helfa oedd i’r teuluoedd gasglu eitemau gan y gwahanol arweinwyr oedd wedi dotio o gwmpas y parc.  Yr eitemau oedd yn rhaid iddyn nhw eui casglu oedd: dail, pres, coed, lliain a cherrig.  Roedd yr eitemau yn gysylltiedig â’r sgwrs oedd yn mynd i gael ei roi yn yr amffitheatr yn hwyrach ymlaen, sef pen y daith i’r helfa drysor.  Yn ogystal â hel yr eitemau yma roedd cyfle i’r teuluoedd cymryd rhan mewn gwahanol sialensiau a gemau tra’n mwynhau harddwch y parc.  Roedden ni’n ddiolchgar iawn i’r Arglwydd bod y tywydd mor braf!

IMG_0152

Beth bynnag ar ôl i bawb gyrraedd yr amffitheatr daeth yr amser am y sgwrs oedd, fel y dywedais i, yn seiliedig ar yr eitemau a gasglwyd yn ystod yr helfa drysor.  Felly roedd y dail yn ein hatgoffa ni o’r croeso cynnes a gafwyd gan Iesu wrth farchogaeth i mewn i Jerwsalem ar Sul y Blodau.  Roedd y pres yn ein hatgoffa sut y bu i’r croeso cynnes yna troi’n oer iawn wrth i Iesu gael ei fradychu gan un o’i ddilynwyr, Jwdas Iscariot.  Wrth gwrs roedd y pren yn ein hatgoffa ni o’r ffordd greulon y cafodd Iesu ei ladd ar y groes, ond hefyd ei fod wedi gwneud hynny er mwyn cymryd y cosb am yr holl bethau drwg a wnaethon ni er mwyn i ni gael maddeuant a chael adnabod Duw.  Roedd y lliain yn ein hatgoffa ni bod corff Iesu wedi ei lapio mewn lliain a’i osod mewn bedd wedi’i naddu allan o graig.  Roedd y garreg yn ein hatgoffa bod y merched ddaeth ar y bore Sul enwog yna i drin corff Iesu efo sbeisys wedi profi sioc aruthrol wrth ddarganfod bod y garreg fawr a osodwyd dros geg y bedd wedi’i rolio i ffwrdd!  Ac roedd y wy olaf yn wag er mwyn ein hatgoffa bod y bedd yn wag, bod Iesu wedi atgyfodi’n fyw, a’i fod yn fyw heddiw.  Cafodd pawb ei herio i ddod yn ffrindiau efo’r Iesu sydd dal yn fyw heddiw.

IMG_0154

Ar ôl hyn aeth pawb yn ôl i’r Felin Glan-yr-Afon i gael panad ac i’r plant gael gwneud gwahanol grefftau a chael cynnig ar gêm newydd Scripture Union ‘Guardians of Anchora’ sydd ar gael ar y rhan fwyaf o ffonau symudol a thabledi yn rhad ac am ddim.  Mae’n gêm sydd yn helpu plant i ddarllen a deall y beibl mewn ffordd ddeniadol a chyfoes.

IMG_0153

Diolch i’r holl bobl yna ddaeth i helpu efo Pasg yn y Parc, yn ogystal a’r 80 o bobl ddaeth i fwynhau’r diwrnod.  Y gobaith yw y bydd digwyddiadau teuluol fel hyn yn annog ac helpu eglwysi i ymestyn allan yn effeithiol i deuluoedd cyfan efo efengyl Iesu Grist.  Dyna ydi gweledigaeth Pasg yn y Parc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s