Pasg yn y Parc

Leave a comment

11138551_10152676196562413_5192450933773467536_n

Cynhaliwyd ‘Pasg yn y Parc’ ar Ddydd Sadwrn Ebrill 4 rhwng 10.30 ac 1.00 y.p. ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon. Diwrnod i deuluoedd ddod at ei gilydd a dysgu am wir neges y Pasg tra’n cael llawer o hwyl. Trefnwyd dan nawdd Cynllun Trobwynt a Chynllun Efe, sef dau fudiad Cristnogol lleol sy’n gweithio efo plant, ieuenctid a theuluoedd.

11102666_10152676197062413_5509715571588119161_n

Roedd y pwyslais ar deuluoedd yn un newyd i ni fel mudiadau Cristnogol – roedden ni eisiau symud i ffwrdd o’r hen fodel lle y byddai rhieni yn gollwng a chasglu eu plant wrth y drws a mewn ffordd rhoi cyfrifoldeb ar gyfer datblygiad ysbrydol eu plant yn nwylo gweithiwyr a gweinidogion cyflogedig. Roedden ni am annog teuluoedd cyfan i dyfu mewn ffydd efo’i gilydd, gan mai’r teulu yw’r dylanwad mwyaf un ar fywydau plant a phobl ifanc.

Cawsom ymateb gwych gan deuluoedd efo rhyw 16 yn mynychu (y rhan mwyaf yn cofrestru ymlaen llaw, efo ychydig yn dod ar y dydd) sef 80 o bobl. Dechreuodd y diwrnod am 10.30 efo Helfa Drysor o gwmpas y Parc lle oedd yn rhaid i deuluoedd gasglu llythrennau oedd yn sillafu’r gair ‘Atgyfodiad’. Roedd hefyd amryw o gemau a sialensiau ar hyd y llwybyr.

photo 1

Ar ol i’r dim olaf ddychwelyd am 11.45 cafwyd sgwrs fer a syml gan Rachel ar bwysigrwydd y groes a’r atgyfodiad yn hanes y Pasg.   Ar ol hyn roedd cyfle i bawb fwyta’u cinio a chymryd rhan yn y gwahanol gweithgareddau crefft oedd a thema’r Pasg ganddyn nhw. Daeth y diwrnod i ben am tua 1.00 y.p. yn ffurfiol, ond roedd cyfle i deuluoedd dreulio gweddill y prynhawn yn y Parc os oedden nhw’n dymuno gwneud felly.

DSC_0582

DSC_0581_2

11112221_10152676197507413_5752345173141408136_n

DSC_0586

Diolch yn fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr a roddodd mor hael o’u hamser. Diolch yn fawr i’r holl deuluoedd a ddaeth i wneud y diwrnod yn bosib. Diolch yn fawr i Barc Glynllifon a Chaffi’r Gath Ddu am adael i ni gynnal y digwyddiad. Ond wrth gwrs mae’r diolch mwyaf yn mynd i’r Arglwydd am ei holl ffyddlondeb gan na fedrwn wneud dim hebddo nac ar wahan iddo:

20 Clod iddo! Mae’n gwneud llawer iawn mwy na dim y bydden ni’n mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu! 21 Dylen ni sydd yn yr eglwys ac wedi’n huno gyda’r Meseia Iesu roi clod iddo am byth bythoedd! Amen. Effesiaid 3:20.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s