Grwpiau Trobwynt wedi ail-gychwn

Leave a comment

Gan fod y tymor newydd arnon ni, hoffwn dynnu sylw at y wahanol grwpiau sy’n gysylltiedig â Throbwynt sydd wedi ail-gychwyn ers mis Fedi/Hydref: CIC Morfa Nefyn

CIC Morfa Ar hyn o bryd dyn ni’n dysgu am hanes Moses yn arwain pobl Duw allan o wlad yr Aifft.  Dyn ni’n diolch i Dduw am y ffaith bod mwy a mwy yn dod bob wythnos ar ol cychwyn araf.  Gweddiwn ar i ni gael mwy, ac i Dduw bod ar waith yn eu bywydau trwy’r sesiynau.  Mae’r clwb yn cael ei gynnal yn Festri Capel Moreia, Morfa Nefyn bob wythnos yn ystod y tymor. CIC Botwnnog CIC Botwnnog

Dyn ni’n ddiolchgar bod Duw wedi anfon criw da o bobl ifainc blwyddyn 7 aton ni, a gweddïwn ar iddyn nhw barhau i ddod.  Bu’n rhaid i ni ohirio un sesiwn oherwydd salwch i Andrew, ond o hyn ymlaen y bwriad y cadw at y rhaglen wreiddiol.  Mae’r clwb yn cael ei gynnal bob pythefnos, gan gael ei gynnal yng Nghapel Rhydbach ac Eglwys Botwnnog bob yn ail sesiwn.  Diolchwn i’r Parch. Robert Roberts, y Parch. Richard Wood a’i wraig Naomi am fod yn rhan o’r gwaith hwn.

CIC Chwilog Bydd CIC Chwilog yn cael ei ail-gychwyn ar ôl hanner tymor.  Rhagor o fanylion i ddod cyn bo hir.

GPS (God’s People in School), Ysgol Eifionydd Hunlun Duw ‘Iesu yw Hunlun Duw’ yw thema GPS y tymor yma.  Pan mae rhywun yn tynnu hunlun, maen nhw’n dangos rhywbeth o’i personoliaeth a’u cymeriad wrth ddangos eu gwyneb.  Yn yr un modd mae Duw wedi dangos rhywbeth o’i wyneb a’i gymeriad atom yn yr Iesu.  Felly dyn ni’n mynd a’r disgyblion trwy’r wahanol dywediadau “Myfi yw’ yn Efengyl Ioan.  Diolchwn i’r Arglwydd am y criw sy’n dod bob wythnos, gan fod rhai o’r hoelion wyth o’r blynyddoedd diwethaf wedi symud i fyny i Goleg Meirion Dwyfor.  Gweddiwn ar i’r Arglwydd parhau i fod ar waith yn yr Ysgol hon. CIC Coleg Mae CIC Coleg yn cyfarfod bob amser cinio Dydd Iau am 12.45 – 13.30 yn Ystafell Dosbarth Mrs Iola Griffiths.  Dyn ni wedi profi amser bendithiol hyd yn hyn efo rhyw 13 o bobl ifainc selog yn mynychu ac yn cyfrannu yn bositif iawn at y grwp.  Ar hyn o bryd dyn ni’n mynd trwy’r Cwrs Alffa ieuenctid.  Dyn ni’n ddiolchgar i’r Arglwydd am rhai o ffrindiau’r bobl ifainc ddaeth i’r sesiwn ddiwethaf.  Diolch i Mrs Iola Griffiths, Mrs Gweno Pritchard, Mrs Helen Roberts ac Mrs Falmai Pritchard am eu cefnogaeth i’r grwp hwn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s