Leave a comment

Adroddiad Cwpan CIC

13716247_10154911733844119_5868868035912224381_n.jpgCynhaliwyd Cwpan CIC eto eleni ar Nos Fercher Gorffenaf 13 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant ger Abererch.  Hwn oedd yr wythfed dro i’r twrnamaint gael ei gynnal.  Daeth 6 tîm i gystadlu, mwynhau a chael cyfle i glywed yr efengyl y tu allan i ddrysau capel neu eglwys.

Fformat y twrnamaint oedd fel a ganlyn.  Chwaraeodd pawb ei gilydd mewn cynghrair, efo’r pedwar tîm uchaf yn cyrraedd y rowndiau terfynol.  Curodd ‘Bale Boys’ (Y Bala) CIC Chwilog 2-0 yn y rownd derfynol cyntaf, efo CIC Llanrug yn mynd â hi yn yr ail rownd derfynol yn erbyn CIC Bala 1-0.

Yn y Ffeinal fe ennillodd CIC Llanrug 1-0 yn erbyn Bale Boys ar ôl amser ychwanegol.  Llongyfarchiadau iddyn nhw,ac i bob tîm ddaeth i gystadlu – cafodd bob gêm ei chwarae yn ysbryd chwarae teg.

Ar ôl y ffeinal roedd amser i’r barbeciw ac wedyn sgwrs gan Guto Evans o Goleg Y Bala.  Siaradodd Guto am y ffordd yr oedd Tîm Pêl-droed Cymru yn ein cynrichioli ni i gyd yn Euro 2016, a’r modd y bu i Iesu Grist ein cynrichioli ni i gyd ar y groes ac ennill buddugoliaeth yn erbyn pechod a marwolaeth.  Gallwn fod yn rhan o’r fuddugoliaeth yna os wnawn ni drystio ynddo i faddau i ni am y pethau drwg yna.

Diolch yn fawr i staff Tyn-y-Nant am ei haelioni unwaith eto eleni, ac i bawb ddaeth i sicrhau noson lwyddiannus arall.  Gweddiwn y bydd yr Arglwydd yn defnyddio digwyddiadau fel hyn er mwyn dod â phobl ifanc ac oedolion ato fo ei hun.

13709914_10154911733854119_8554684860612137034_n.jpg

13709824_10154911733919119_8418443296035135630_n.jpg13710001_10154911733959119_8197208666374038280_n.jpg13681020_10154911734009119_1814423312214758517_n.jpg


Leave a comment

Y Gemau yn ysgolion Llŷn ac Eifionydd

unspecified.jpeg

Cynhaliwyd rhaglen ‘Y Gemau’ yn Ysgolion Pentreuchaf, Tudweiliog, Talsarnau a Harlech gan dim o weithwyr a gwirfoddolwyr eglwysi lleol, Trobwynt a Scripture Union ym mis Mehefin a Gorffenaf 2016.

Prosiect Scripture Union ydy ‘Y Gemau’ sy’n defnyddio Euro 2016 fel modd i helpu’r plant i ddysgu am wahanol bynciau gan gynnwys ymarfer corff, daearyddiaeth, celff ac addysg grefyddol i enwi rhai.  Yn wreiddiol cafodd ei chreu i gyd-fynd â Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain.  Rhaglen diwrnod oedd honno, ond dim ond hanner diwrnod oedd y rhaglen eleni, am ei bod yn fwy cyfleus i’r ysgolion.

13432217_707245286079821_1239722421294815802_n.jpg

Dyma sut oedd y rhaglen yn gweithio yn y pedair ysgol.  Cyn i’r tîm gyrraedd yr ysgol rhannwyd y plant i mewn i 4 tîm ac roedd yr ysgol yn dewis pedair gwlad o Euro 2016 i’r timoedd eu mabwysiadu.

Wedyn wrth i’r tîm gyrraedd yr ysgol rhoddwyd baner y gwledydd yno i’r pedwar tím.  Byddai’r rhaglen yn dechrau efo seremoni agoriadol lle byddai’r timoedd yn gorymdeithio o gwmpas yr ystafell dosbarth/neuadd tra’n chwifio baner eu gwledydd.  Mi wnaethon nhw chwarae gêm i helpu cyflwyno thema’r sef ‘DALIWCH ATI’.  Eglurwyd wrth y plant bod y gallu i DDAL ATI yn bwysig i bêl-droedwyr fedru llwyddo, ac felly i bob un ohonon ni.  Roedd hyn yn cysylltu efo stori Mesach, Sadrach ac Abednego a sut y gwnaethon nhw DDAL ATI i fod yn ffyddlon i Dduw er bod pawb arall yn addoli delw Nebwchadnesar.

13445764_707245432746473_7260960093535697992_n.jpg

Wedyn roedd amser i chwarae gemau y tu allan ar y cae chwarae yn y ‘Parth Chwaraeon’.  Mi wnaethon nhw chwarae gemau oedd yn helpu dysgu sgiliau pêl-droed fel pasio, ergydio ac anelu’r bêl tuag at y gôl.

Ar ô hyn roedd amser egwyl cyn i hanes Sadrach, Mesach ac Abenego yn y ffwrnais tanllyd gael ei adrodd yn y ‘Parth Darganfod a Chreadigol’.  Cafodd hwn ei wneud mewn ffordd hwyliog, efo pob plentyn yn cymryd rhan mewn rhyw ffordd.

Wedyn roedd amser i’r plant greu bunting efo lluniau a ffeithiau am eu gwledydd a fyddai wedyn yn cael ei arrdangos yn yr ysgol.  Roedd hwn yn amser pwysig i’r plant ddysgu ychydig bach o ddaearyddiaeth.

IMG_1694.JPG

Ar ôl iddyn nhw wneud hyn roedden nhw’n cael creu breichliadau a bathodynau, rhywbeth wnaethon nhw fwynhau’n fawr iawn.

Gorffenodd y rhaglen efo’r Seremoni Clo lle cafodd y neges ei chrynhoi a’r gwobrwyon (medalau a thystysgrifau) eu cyflwyno.

Diolchwn i’r Arglwydd am yr ymateb gwych a gafwyd gan y pedair ysgol, lle roedd y plant yn amlwg nid yn unig wedi dysgu pethau newydd, ond wedi mwynhau eu hunain ar yr un pryd.


Leave a comment

Picnic Mawr Tudweiliog

4x_edited-1.jpg

Cynhaliwyd ‘Picnic Mawr Clwb Plant Tudweiliog’ ar nos Fawrth, Mai 24 ym Mhlas Cefn Amwlch, Tudweiliog.  Noson i wirfoddolwyr, gweithwyr, blant a theuloedd sydd ynglyn a Chlwb Plant Tudweiliog ddod at ei gilydd a mwynhau noson o gyd-fwyta, gemau a chymdeithasu.

Menter ar y cyd rhwng y Capel, Eglwys a Throbwynt ydy Clwb Plant Tudweiliog sydd yn cael ei gynnal yn Ysgol Tudweiliog bob dydd Mawrth yn ystod y tymor.

2x_edited-1.jpg

Agorwyd y noson efo pawb yn rhannu picnic mawr efo’i gilydd a chael y cyfle i gymdeithasu.  Braf oedd cael cyfle i’r gwirfoddolwyr a’r gweithwyr ddod i adnabod rhai o deuluoedd y plant sy’n mynychu’r plant.

Ar ôl i bawb gael llenwi’u boliau efo’r cwrs cyntaf cafwyd cyflwyniad o (yn addas iawn) hanes Iesu’n bwydo’r 5000, wedi’i actio gan wirfoddolwyr a gweithwyr y clwb.

Ar ôl hyn daeth pwdin ac wedyn amser i bawb chwarae gemau a chymryd rhan mewn gweithgareddau yng ngwres yr heulwen.

1x_edited-1.jpg

Diolch yn fawr i bawb a weithiodd mor galed i sicrhau bod y noson hon yn llwyddiant ysgubol, yn enwedig i Mrs Wynne-Finch, perchennog Plas Cefn Amwlch am adael i ni gynnal y noson ar ei heiddo yn garedig.

Diolchwn i’r Arglwydd am ei holl ffyddlondeb tuag aton ni ar y noson hon.  Plîs gweddiwch ar i’r Arglwydd barhau i weithio yn ein plith yn y gwaith arbennig hwn.